Propozicije 2024

Organizator takmičenja FIB Duvački instrumenti je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu, u saradnji sa Edukativnom muzičkom asocijacijom. Generalni sekretar je Sandra Dropo Ramaji.

Takmičenje se održava u Muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, od 15. do 17. marta 2024. godine, a prijavljivanje na takmičenje je od 1. februara do 1. marta 2024. godine.

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • Interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • Popularizacija klasične muzike na duvačkim instrumentima;
 • Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju:

 • redovni učenici osnovnih muzičkih škola;
 • redovni učenici srednjih muzičkih škola;
 • učenici registrovanih muzičkih udruženja (u pripadajućoj uzrastnoj kategoriji);
 • i amateri (u pripadajućoj uzrastnoj kategoriji).

Festival “Isidor Bajić” Duvački instrumenti organizuje se za discipline:

FLAUTA – KLARINET – SAKSOFON – OBOA – FAGOT

TRUBA – TROMBON – HORNA – TUBA – EUFONIJUM

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

 • Baby A kategorija: rođeni 2015. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Baby B kategorija: rođeni 2013. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Prva kategorija: rođeni 2011. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 12 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2009. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 15 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2007. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2005. godine i mlađi
  • Program: dve ili više kompozicija:
   • a) I stav koncerta ili sonate (sonatni ciklus), ili II i III stav koncerta ili sonate, ili varijacije ili najmanje dva kontrastna stava svite.
   • b) repertoar po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Kategorija amateri A: do 15 godina starosti, drveni duvački instrumenti / limeni duvački instrumenti 
  • slobodan program u trajanju do 5 minuta, kompozicija se izvodi uz pratnju harmonskog instrumenta (na pr. gitara, harmonika, klavir.)
 • Kategorija amateri B: stariji od 15 godina starosti, drveni duvački instrumenti / limeni duvački instrumenti
  • slobodan program u trajanju do 8 minuta, kompozicija se izvodi uz pratnju harmonskog instrumenta (na pr. gitara, harmonika, klavir.)

Učenici srednje škole se ne mogu takmičiti sa učenicima osnovne škole, već moraju nastupiti u sledećoj, strarijoj kategoriji.

U poslednjoj, četvrtoj kategoriji, mogu da se takmiče i učenici stariji od naznačenog godišta koji su u svojstvu redovnog učenika srednje muzičke škole u skladu sa zakonskom regulativom.

Na Festivalu mogu da se takmiče i učenici registrovanih muzičkih udruženja u pripadajućoj uzrastnoj kategoriji.

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica, RTS-a i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381641975035 prof. Sandra Dropo Ramaji,
 • e-mail: fib.duvaci@gmail.com