Propozicije 2023

Peto takmičenje iz kamerne muzike „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve vrste kamernih sastava.

Organizator takmičenja FIB Kamerna muzika je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu.

Organizacioni odbor „Festivala Isidor Bajić“ – kamerna muzika:

 • Ksenija Mijatović Korom – predsednica
 • Tatjana Vukmanović – član
 • Igor Paroški – član

Takmičenje se održava u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 12. i 13. maja 2023. godine.

Sastav čini najmanje 2, a najviše 9 članova, bilo koje kombinacije instrumenata.

Podela sastava na kategorije:

 • I kategorija – učenici I, II i III razreda omš (šestogodišnje školovanje), učenici I i II razreda omš (četvorogodišnje školovanje), učenici I  razreda omš (dvogodišnje školovanje)
 • II kategorija – učenici IV, V i VI razreda omš (šestogodišnje školovanje), učenici III i IV razreda omš (četvorogodišnje školovanje), učenici II razreda omš (dvogodišnje školovanje)
 • III kategorija – učenici I i II razreda smš
 • IV kategorija – učenici III i IV razreda smš
 • V kategorija – studenti osnovnih, master i doktorskih studija (do 30 godina)

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju:

 • I kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 5 minuta
 • II kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 10 minuta
 • III kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 15 minuta
 • IV kategorija – najmanje dve kompozicije različitog karaktera u maksimalnom trajanju do 20 minuta
 • V kategorija – najmanje dve kompozicije različitog karaktera u maksimalnom trajanju do 25 minuta

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika. Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati:

 • telefon: +381603836868
 • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com