Propozicije 2024

Šesto takmičenje iz kamerne muzike „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve vrste kamernih sastava.

Organizator takmičenja FIB je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu i Udruženje “Novosadski duvački kvintet” iz Novog Sada.

Organizacioni odbor „Festivala Isidor Bajić“ – kamerna muzika:

 • Ksenija Mijatović Korom – predsednica
 • Tatjana Vukmanović – članica
 • Igor Paroški – član

Takmičenje se održava u Muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu, od 17. do 19. maja 2024. godine, a prijavljivanje je od 15. aprila do 8. maja 2024. godine.

Sastav čini najmanje 2, a najviše 9 članova, bilo koje kombinacije instrumenata.

Podela sastava na kategorije:

 • I kategorija – učenici I, II i III razreda omš (šestogodišnje školovanje), učenici I i II razreda omš (četvorogodišnje školovanje), učenici I  razreda omš (dvogodišnje školovanje)
 • II kategorija – učenici IV, V i VI razreda omš (šestogodišnje školovanje), učenici III i IV razreda omš (četvorogodišnje školovanje), učenici II razreda omš (dvogodišnje školovanje)
 • III kategorija – učenici I i II razreda smš
 • IV kategorija – učenici III i IV razreda smš
 • V kategorija – studenti osnovnih, master i doktorskih studija (do 30 godina)

Svaka kategorija se deli na sledeće podkategorije:

 • Klasični ansambli – gudački kvartet (dve violine, viola, violončelo), klavirski trio (violina, violončelo, klavir), klavirski kvintet (dve violine, viola, violončelo, klavir), gudački trio (violina, viola, violončelo), duvački trio (oboa, klarinet, fagot), duvački kvartet (flauta, oboa, klarinet, fagot), duvački kvintet (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna)
 • Neklasični ansambli – bilo koja kombinacija intrumenata
 • Vokalni i vokalno-instrumentalni ansambli
 • Klavirski duo

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju:

 • I kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 5 minuta
 • II kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 10 minuta
 • III kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 15 minuta
 • IV kategorija – najmanje dve kompozicije različitog karaktera u maksimalnom trajanju do 20 minuta
 • V kategorija – najmanje dve kompozicije različitog karaktera u maksimalnom trajanju do 25 minuta

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika. Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati:

 • telefon: +381603836868
 • e-mail: fib.kamernamuzika@gmail.com