Propozicije 2017

Prvo takmičenje iz kamerne muzike „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve vrste kamernih sastava. Organizator takmičenja FIB je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu.

Takmičenje se održava u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu, 13. i 14. maja 2017. godine.

Sastav čine najmanje 2, a najviše 9 članova bilo koje kombinacije instrumenata.

Podela sastava na kategorije:

 • I kategorija: 
  • učenici I, II i III razreda OMŠ (šestogodišnje školovanje),
  • učenici I i II razreda OMŠ (četvorogodišnje školovanje),
  • učenici I razreda OMŠ (dvogodišnje školovanje).
 • II kategorija:
  • učenici IV, V i VI razreda OMŠ (šestogodišnje školovanje),
  • učenici III i IV razreda OMŠ (četvorogodišnje školovanje),
  • učenici II razreda OMŠ (dvogodišnje školovanje)
 • III kategorija: učenici I i II razreda SMŠ
 • IV kategorija: učenici III i IV razreda SMŠ
 • V kategorija: studenti osnovnih i master studija (do 27 godina starosti)

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju:

 • I kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 5 minuta;
 • II kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 10 minuta;
 • III kategorija – slobodan program u maksimalnom trajanju do 15 minuta;
 • IV kategorija – najmanje dve kompozicije iz različitih stilskih epoha u maksimalnom trajanju do 20 minuta, jedna kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl;
 • V kategorija – najmanje dve kompozicije iz različitih stilskih epoha u maksimalnom trajanju do 25 minuta, jedna kompozicija mora biti originalno napisana za ansambl.

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojom učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381603836868;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com