Propozicije 2023

Festival “Isidor Bajić” OŠ solfeđo – Mozgalica, održaće se u Muzičkoj školi „Isidor Bajić”, Bulevar Cara Lazara 67, Novi Sad, 3. i 4. marta 2023. godine. Organizator Festivala FIB Mozgalica je Muzička škola „Isidor Bajić”. Generalni sekretar je Marinela Skutelis.

Drugo takmičenje iz solfeđa „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve đake I, II i III razreda šestogodišnjeg obrazovanja, I i II razreda četvorogodišnjeg obrazovanja, kao i III, IV, V i VI razreda devetogodišnjeg  obrazovanja osnovnih muzičkih škola. Takmičenje je otvoreno za sve đake, kao i za one koji ne pohađaju redovno muzičku školu.

Kategorije i propozicije

I kategorija

I kategorija (I razred šestogodišnjeg, I razred četvorogodišnjeg i III razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Primer iz literature

Učenici biraju jedan primer od zadatih primera iz literature postavljenih na sajtu. Pevaju ga iz notnog teksta, solmizacijom, uz klavirsku pratnju svojih nastavnika ili našeg korepetitora, trudeći se da što vise ispoštuju tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju…. Po želji, nastavnici mogu obogatiti klavirsku pratnju sa svojim učenicima po ličnom nahođenju. Takođe, dozvoljeno je i osmisliti uvod.

Primere možete pogledati (i preuzeti) klikom na naziv:

Prepoznavanje melodijskih motiva

Na licu mesta učenici dobijaju četiri melodijska motiva od po četiri takta u C-dur lestvici. Ispitivač svira dva puta jedan od četiri motiva, a  potom učenik pogađa koji je motiv ispitivač svirao. Nakon pogađanja, učenik peva motiv. Od četiri zadata motiva, ispitivač će svirati samo dva.

PISMENI DEO

Testić

Učenici dobijaju 30 minuta da urade testić u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Testić obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • C-dur lestvica
 • imena tonova solmizacijom i abecedom (osnovnih, povišenih, sniženih)
 • vrste taktova (2/4, 3/4, 4/4)
 • notne vrednosti i pauze (od četvrtine note do cele note)
 • trozvuke na glavnim stupnjevima u C-dur lestvici
 • čitanje i pisanje nota u bas ključu (od c u maloj oktavi do c1)

Primer oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Test za prvu kategoriju

Na sajtu takođe postoje i primeri sa prethodnog takmičenja, pa ćete tako steći bolji uvid u ono što Vas može očekivati i na sledećem takmičenju. Primere možete pogledati klikom na sledeći link: Primeri sa prethodnog takmičenja

II kategorija

II kategorija (II razred šestogodišnjeg i IV razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Primer iz literature

Učenici biraju jedan primer od zadatih primera iz literature postavljenih na sajtu. Pevaju ga iz notnog teksta, solmizacijom, uz klavirsku pratnju svojih nastavnika ili našeg korepetitora, trudeći se da što vise ispoštuju tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju…. Po želji, nastavnici mogu obogatiti klavirsku pratnju sa svojim učenicima po ličnom nahođenju. Takođe, dozvoljeno je i osmisliti uvod.

Primere možete pogledati (i preuzeti) klikom na naziv:

Prepoznavanje melodijskih motiva

Na licu mesta učenici dobijaju četiri melodijska motiva od po četiri takta u sve tri vrste a-mol lestvice. Ispitivač svira dva puta jedan od četiri motiva, a  potom učenik pogađa koji je motiv ispitivač svirao. Nakon pogadjanja, učenik peva motiv. Od četiri zadata motiva, ispitivač će svirati samo dva.

PISMENI DEO

Ritmička dopunjalka u vidu diktata

Učenik dobija ritmički zapis u kojem nedostaju određeni delovi takta. Nastavnik ih izvodi kucanjem uz izgovaranje na neutralni slog (“ta”), a učenik dopunjava ritmički zapis.

Test

Učenici dobijaju 30 minuta da urade test u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Test obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • C-dur lestvica, G-dur lestvica, F-dur lestvica, a-mol lestvica (sve tri vrste)
 • intervali od prime do kvinte (mali, veliki i čisti)
 • durski i molski kvintakordi od zadatih tonova, kao i kvintakordi na glavnim stupnjevima u zadatoj lestvici (trozvuci)
 • čitanje i pisanje nota u bas ključu

Primer oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Test za II kategoriju

Takođe, i za ovu kategoriju možete pogledati primere sa prethodnog takmičenja klikom na sledeći link: Primeri sa prethodnog takmičenja

III kategorija

III kategorija (III razred šestogodišnjeg, II razred četvorogodišnjeg i V I VI razred devetogodišnjeg osnovnog muzičkog obrazovanja)

USMENI DEO

Pevanje nepoznatog melodijskog primera

Učenici izvlače jedan primer koji može biti D-duru i sve tri vrste d-mola. Primeri su u taktu 3/4 ili 4/4 i dugi su 8 do 12 taktova. Sadrže oznake za prima i seconda voltu, tempo, dinamiku, agogiku, artikulaciju, znakove za repeticiju.

Ritmičko čitanje (parlato) sa ritmom – poznati primer

Zajedno sa melodijskim primerom, učenici izvlače i neki od poznatih parlato primera postavljenih na sajtu. Oni su u taktu 3/4 ili 4/4, u bas ključu i sadrže 8 taktova. Obuhvataju četvorodelne podele jedinice brojanja, punktirane i obrnuto punktirane figure na jedinici brojanja, sinkopu, pauze. Ne sadrže triolu. Pojedini taktovi se izvode samo ritmički, ali pljeskanjem. Ti taktovi su označeni iksićima. Dakle, učenici pljeskanjem izvode ritam koji je naznačen u određenim taktovima kombinovano sa parlato izvođenjem vežbe.

Učenici dobijaju 5 minuta da se spreme za izvođenje melodijskog i parlato primera i potom ga izvode uz pomoć ispitivača.

Parlato primere možete pogledati i preuzeti klikom na sledeći link: Parlato primeri, III kategorija

PISMENI DEO

Melodijski motivi

Učenici na istom papiru na kom se nalazi i test dobijaju melodijske motive u dve grupe. Tri durska i tri molska melodijska motiva. Ispitivač najpre svira motiv iz jedne grupe motiva dva puta, a učenici zaokružuju koji motiv je odsviran. Postupak se ponavlja i sa drugom grupom motiva. Dakle, učenik će imati zadatak da prepozna jedan melodijski motiv iz prve grupe, pa još jedan iz druge grupe melodijskih motiva. Pre prepoznavanja motiva (obe grupe) učenici će se upevati sa ispitivačem.

Test

Učenici dobijaju 30 minuta da urade test u kojem će kroz lake zadatke pokazati znanje usvojeno u toku dosadašnjeg muzičkog školovanja. Test sadrži primer kroz koji će učenici rešavati zadatke. Zadaci će proizilaziti iz zadatog primera. Test obuhvata znanja iz sledećih oblasti:

 • D-dur i sve tri vrste d-mol, e-mol i a-mol lestvice
 • kvintakorde na glavnim stupnjevima u lestvici i njihovu vrstu (durski i molski)
 • dominantni septakord u zadatoj lestvici
 • osnovne oznake za dinamiku i artikulaciju (piano, forte, legato, staccato)

Primere melodijskih motiva i oglednog testa možete preuzeti klikom na sledeći link: Melodijski motivi i test, III kategorija

Naravno, i za ovu kategoriju možete pogledati primere i test sa prethodnog takmičenja, klikom na sledeći link: Primeri sa prethodnog takmičenja

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator Festivala imenuje Organizacioni odbor Festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji Festivala.

Redosled nastupa na Festivalu biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici Festivala.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar Cara Lazara 67, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Festival će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica, RTS-a i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici Festivala se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove Festivala (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom festivala. Pristupanjem Festivalu, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže Festival u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na e mail: festivalisidorbajic@gmail.com.